Impagament de lloguer per Coronavirus

Impagament de lloguer per Coronavirus

Es pot donar l’impagament de lloguer per Coronavirus?

Actualment vivim una situació extraordinària en la qual es prenen mesures preventives tant en la salut com en l’economia. Això provoca moltes situacions indesitjades com per exemple: l’impagament de lloguer per Coronavirus i impagaments d’un altre tipus.

Una de les conseqüències de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern és la reducció dràstica d’ingressos per part de treballadors i autònoms, que veuen amb total desesperació com en els pròxims mesos no podran fer front al pagament de les rendes pactades en el seu contracte d’arrendament. És per això que davant la falta de mesures específiques per part del Govern per a tal situació, realitzem les següents recomanacions.

Quines mesures haig de prendre si es dóna l’impagament de lloguer per Coronavirus?

Òbviament quan un inquilí es retarda en el pagament de la renda o de les quantitats al fet que ve obligat a abonar segons el contracte d’arrendament (llum, aigua, gas, comunitat de propietaris, etc.), l’arrendador de l’habitatge està en el seu ple dret d’iniciar contra el mateix una acció judicial de resolució del contracte i recuperació de la finca llogada (desnonament). Però tranquils, no cal alarmar-se, no tot procediment finalitza en desnonament.

Què puc fer per a evitar el desnonament?

Analitzarem les dues possibles vies per a no arribar a l’extrem d’un desnonament. Es tracta de drets que assisteixen a l’inquilí però que només poden ser utilitzats una sola vegada al llarg de la vida del contracte. És a dir, que si ja havia estat requerit prèviament de manera extrajudicial per l’arrendador per incompliment en el pagament, o ha existit prèviament ja un procediment judicial de resolució del contracte i recuperació de la finca llogada i ja havia enervat en aquesta ocasió l’acció, llavors, lamentablement no li són aplicable les opcions que plantegem i que són completament vàlides en el nostre ordenament jurídic.

  1. PRIMERA POSSIBILITAT: RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL PRÈVIA PER PART DE L’ARRENDADOR: Si l’arrendador li envia, ABANS d’interposar la demanda de desnonament, un requeriment fefaent a l’inquilí perquè pagui les quantitats degudes i no s’abonen en els 30 dies següents, i transcorregut aquest termini es posa la demanda de desnonament, ja no cap l’enervació encara que sigui la primera vegada que la vagi a utilitzar l’inquilí. És a dir, si vostè rep aquesta comunicació fefaent per part del seu arrendador, té 30 dies per a realitzar el pagament, ja que en cas contrari, lamentablement en la posterior demanda de desnonament vostè no podrà consignar aquestes quantitats per a saldar el seu deute (enervar l’acció) i el procediment de desnonament seguirà el seu curs.

És important assenyalar que el fet de refusar la recepció del burofax per a al·legar que no ha estat notificat no fa efecte. És jurisprudència consolidada que en els casos en què el destinatari refusi la recepció del burofax o no el reculli en l’oficina de correus, es tindrà per lliurat el burofax i es tindrà per comunicat el contingut del mateix (en cas que s’hagués contractat el subservicio de certificació de contingut). I si del contingut del mateix han d’assortir determinats efectes, com la prescripció de determinats terminis, l’inquilí haurà d’assumir aquests efectes.

  1.  SEGONA POSSIBILITAT: RECLAMACIÓ DIRECTA JUDICIAL PART DE L’ARRENDADOR.
    L’arrendador pot optar directament per interposar la demanda de desnonament i al mateix temps reclamar l’import de les rendes degudes sense necessitat de requeriment extrajudicial previ.

Per a l’inici d’aquest tràmit, l’arrendador necessita la preceptiva intervenció d’advocat i procurador, per la qual cosa dubtosament, per les despeses que això li generaria, iniciarà aquest tipus d’acció pel només incompliment de pagament d’una mensualitat.

Una vegada presentada i admesa a tràmit la demanda, es dictarà Decret on el Jutjat li donarà trasllat a l’inquilí-demandat i li requerirà per a :

Que en el termini de deu dies enervi l’acció pagant o consignant les quantitats que deu. Recordem que si abans ja ha exercitat aquesta opció, ja no seria possible.

O bé, formuli oposició en el mateix termini de 10 dies al·legant succintament les raons per les quals entén no procedeix el desnonament, o no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada.

Si el demandat no atengués el requeriment de pagament o no comparegués per a oposar-se o aplanar-se, es dictarà decret donant per acabat el judici de desnonament i es procedirà el llançament en la data fixada.

És per això que per a finalitzar aquest article , em sembla interessant esmentar la sentència del Tribunal Suprem de 26 de març de 2009 (rec. 1507/2004 ) que estableix clarament que:

«l’enervació del desnonament no es configura tant com un dret quant com una oportunitat de l’arrendatari per a evitar el desnonament per falta de pagament, perquè a l’arrendador no li és indiferent el moment en què se li pagui la renda estipulada»

I finalment, recomanem que si es veu en la tessitura de no poder abonar les rendes a causa de la reducció dels seus ingressos a conseqüència de l’Estat d’Alarma en el qual ens trobem, com a mostra de bona fe i de cara a una defensa en un possible judici, l’assenyat seria enviar burofax a l’arrendador on se li manifesti que el motiu d’impagament és la falta d’ingressos per la situació existent, al·legant les causes concretes amb acreditació si és possible (estar culpable en un ERE, ERTE, ser autònom que en aquests moments manté tancat el seu negoci, etc..) i deixant molt clar que com a la situació es resolgui procediria a reprendre el pagament, ja que el seu incompliment es deu única i exclusivament a l’estat excepcional i generalitzat en el qual ens trobem a Espanya.

Necessites més informació sobre aquest tema o altres relacionats amb l’àmbit judicial? Posa’t en contacte amb nosaltres.

0 Comments

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*


Condiciones de acceso y Política de Privacidad

Este sitio web queda adherido a sus propios Términos y condiciones de uso, privacidad y protección de datos y uso de cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.

Si continúa navegando está prestando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra

Política de privacidad, condiciones de acceso y uso y Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies